RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

 Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie:

Szkoła Podstawowa umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

  1. zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły ustalonym przez organ prowadzący; Dyrektor może przyjąć (na wniosek rodziców) ucznia z innego obwodu, zgodnie z obowiązującymi procedurami rekrutacyjnymi,
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  4. zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w Szkole,
  5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjając realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
  6. umożliwia uczniom poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  7. organizuje opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad uczniami niepełnosprawnymi, w miarę potrzeby organizuje klasy integracyjne lub zapewnia im indywidualne nauczanie,
  8. umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka.Opublikował: Mieszko Langowski
Publikacja dnia: 26.02.2014
Podpisał: Mieszko Langowski
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 060